<<
>>

Критерії незалежності Центрального банка

Участь держави в капiталi ЦБ. Наприклад, капiтал ФРС США належить федеральним резервним банкам, а Нiмецького Федерального банку - державi. Але оскiльки НФБ називають самим незалежним, те даний показник не единий показник незалежностi, а лише один iз критерів.

Призначення керiвництва ЦБ (або урядом - Росiя, ФРН, США, Японiя; або Радою Керуючих ЦБ - Iталiя).

Право держава на втручання в ДКП (наприклад, у Францій право на здiйснення ДКП передано законом уряду, а ЦБ лише консультант i виконавець рiшень уряду: у ФРН - уряд не має право на подiбне втручання).

Обмеження кредитування уряду (у Швейцарії немає абсолютно нiяких обмежень, що свiдчить про велику залежнiсть ЦБ вiд держави).

Незважаючи на значну роль ЦБ, основною ланкою банкiвської системи є комерцiйнi банки.

Головною вiдмiннiстю комерцiйних банкiв вiд ЦЮ є відсутнсть права емісії банкнот. Другий рiвень БС у Росії виник порiвняно недавно (перший росiйський комерцiйний банк був утворений в 1988 роцi), але за цей час встиг перетерпiти значнi потрясiння - вiд бурхливого розвитку на початку 90-х рокiв до моторошної кризи наприкiнцi 90-х. Але тернистий шлях загартовує. а досвiд роботи комерцiйних банкiв у кризових ситуаціях виявився воiстину безцiнним. Тому комерцiйнi банки, якi зараз працюють i дiстають прибуток, переживши масову хвилю банкрутств, поза всякими сумнiвами сильнi й стiйкi.

У сучасному ринковому господарствi комерцiйнi банки виконують найважливiшi функцій:

1) Мобiлiзація грошових ресурсiв i перетворення у капiтал.

2) Посередництво в кредит. Не всякий позичальник може самостiйно знайти такого кредитора, що зможе задовольнити потреба в кредитi в потрiбнiй сумі на необхiдний час. Комерцiйнi банки мобiлiзують засоби рiзнi по сумах i термiновостi, тому можуть лати кредит на необхiдних умовах.

З) Посередництво в платежах (розрахунково-касоВi операції).

4) Створення кредитних знарядь обігу (банкнот, чекiв).

Спецiалiзованi фiнансово-кредитнi iнстиiути (СФКИ) або парабанки виникають там, де утворюється пробiл у задоволення яких-небудь послуг на грошовому ринку, наприклад. залучення дрiбних заощаджень населення, розмiщення цiнних паперiв населення.

СФКИ орiєнтуються на обслуговуваннi певної клiєнтури й на виконаннi специфiчних банкiвських операцiй (ощаднi компанії, пенсiйнi фонди, ощадно-позичковi союзи, кредитнi союзи, благодiйнi фонди). Вони мають можливiсть мобiлiзувати ресурси на тривалi строки, тому вони можуть дозволити довгострокове iнвестування. На вiдмiну вiд комерцiйних , банкiв вони не мають права виконувати депозитарнi (зберiгання цiнних паперiв на спецсрахунках, розрахунковi й кредитнi операції. СФКИ стали займати провiдне мiсце на грошовому ринку з ряду причин:

спостерiгається эростання доходiв населення;

розвиток ринку цiнних паперiв;

розвиток спец. послуг. якi роблять парабанки.

СФКИ включають страховi компанії, пенсiйнi фонди, ощадно-позичковi асоцiації, фiнансовi компанiї, благоднi фонди й кредитнi союзи.

Функцій СФКИ:

акумуляцiя заощаджень населения. Вiдбувається через випуски рiзних видiв цiнних паперiв.

Розмiщення ресурсiв здiйснюється;

по-перше, за допомогою облiгацiйних позик;

по-друге, за рахунок надання потечних кредитів;

по-трете, через надання споживчих кредитів;

по-четверте, за допомогою кредитної взаємодопомоги;

Приведення активів i зобов’язань вiдповiдно до потреб клiєнтiв (тобто якщо є можливість залучати ресурси на тривалi строки, те и строки розмiщення подовжуються);

Зменшення ризику шляхом диверсифiкованостi.

<< | >>
Источник: Мельникова Г.З.. Історія виникнення «Ощадбанків». 2009

Еще по теме Критерії незалежності Центрального банка:

  1. Критерії незалежності Центрального банка
  2. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  3. § 1. Загальні положення