<<
>>

Органiзацiя робочого місця касира

Керівник установи банку зобов’язаний здійснювати органiзацiйнi заходи щодо забезпечення робочих місць касирів обладнанням для перерахування готівки, приладами для контролю захисних елементів банкнот, вiдповiдними нормативно-правовими актами.
Робоче місце з приймання готівки має бути обладнане так, щоб клієнт міг спостерігати за перерахуванням готівки.

Операцій з касового обслуговування клiєнтiв здійснюються в установах банку протягом робочого дня.

Для органiзацiї належного касового обслуговування клiєнтiв установи банку забезпечують:

раціональний обіг готівки та її використання;

мiнiмально можливі витрати на здійснення касового обслуговування клiєнтiв;

- своєчасне i повне оприбуткування готівки, що надійшла до каси установи банку, та зарахування її на зазначені клієнтами рахунки згідно з вимогами нормативно-правових актів;

формування та зберігання первинних документів;

конфiденцiйнiсть iнформацiї про кожну операцію та її клiєнтiв;

своєчасну видачу клієнтами придатних до обігу банкнот національної та іноземної валют;

обмін клiєнтами непридатних до обігу банкнот (монет) нацiональної валюти на придатні до обігу банкноти (монети), Їх розмін та вилучення сумнівних банкнот (монет) на дослідження;

документальне оформлення руху готівки в операцiйнiй касі;

своєчасне відображення касових операцій у

бухгалтерському обліку;

належний внутрiшнiй контроль за касовими операціями;

здавання надлишків готівки національно валюти до територіальних управлінь НБУ, передача готівки до інших банків на пiдставi укладених з ними договорів па купiвлю-продаж готівки;

створення безпечних умов роботи з готівкою та й зберігання;

задоволення потреб клiєнтiв у готiвцi;

систематичний аналіз стану надходжень i видачі готівки в нацiональнiй валюті;

iдентифiкацiю клiєнтiв, які здійснюють операцій з готівкою без вiдкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цiєї суми в iноземнiй валюті;

належний рівень оновлення банкнот в обігу тощо.

Усі реквізити в касових документах мають бути заповнені чітко i повністю згідно з правилами про касові операцiї в банках Україні.

Крім обов’язкових реквiзитiв, касовi документи можуть мiстити й iншi реквiзити, потрiбнi для здiйсненя окремих операцiй з готiвкою.

Касовi документи заповнює клiєнт вiд руки ручкою чи за допомогою технiчних засобiв або працiвник банку за згодою клієнта, iз застосування технiчних засобiв або системи автоматизацій банк (САБ).

На прийнятих i виконаних касових документах протягом операцiйного часу проставляється дата проведення касової операцій.

Вiдповiдальний виконавець, який пiдписав документ, несе вiдповiдальнiсть за правильнiсть здiйснення по ньому касових операцій в установах банку.

Первиннi документи з виправленням обов’язкових реквiзитiв або документи, якi не мають необхiдних реквiзитiв установою банку до виконання не приймаються.

Касовi документи, крiм грошового чека, виписуються в тiй кiлькостi примiрникiв, яка потрiбна для учасникiв розрахункiв.

Касове обслуговування клiєнтiв здiйснюється вiдповiдно до порядку.

Готiвка, що надiйшла в прибутковi каси, може декiлька разiв передаватись завiдуючим касою протягом операцiйного дня. В таких випадках до передачi готiвки касир повинен впевнитись, що фактичнi надходження вiдповiдає загальнiй сумi прибуткових документiв, за якими вона прийнята.

У разi ведення облiку операцiйної каси видача готiвки касирам для роботи в пiсляоперацiйний час оформлюється прибутково-видатковим касовим ордером. Такi операцій повиннi бути вiдображенi за бугалтерським облiком.

Наступного робочого дня касовi документи, звiтнi довiдки касирiв та залишки готiвки передаються касиром завiдуючому касою. Касовий журнал (операцiйний щоденник) пiдшивається в окрему папку.

У касі вивiшується оголошення про те, що документи, якi видаються клiєнтам при обслуговуваннi в пiсляоперацiйний час, повиннi мати вiдбиток штампа контрольного касового апарата з зазначенням суми внеску або електронний пiдпис працiвника установи банку, засвiдчений електронним пiдписом САБ.В оголошеннi вказується, що документи без підпису касира i відбитку штампа контрольно-касового апарата, а також з виправленими або проставленими у вiдбитку штампа сумами i датами вiд руки с недiйсними.

Зразок вiдбитку також вмiщується в оголошенi.

Пiсля перевiрки поданих клiєнтом документiв i приймання готiвки касир пiдписує документи проставляє на прибутокових документах вiдбиток штампу контрольного касового апарата про внесення готiвки або оформляє документ за згодою клiєнта iз застосуванням САБ.

Вiдбиток штампа контрольного касового апарата з неправильно набраною сумою на прибутковому документi касир закреслює i за своїм підписом робить на ньому напис: “ не враховувати “. Прибутковi документи касир залишає в себе.

Пiсля закiнчення приймання готiвки касир виймає з контрольного касового апарата контрольну стрiчку, викреслює з неї усi неправильно зарахованi пiдсумовуючим лічільником суми згiдно зiпсованими документами, що в нього залишилися, пiдраховує загальну суму, звiряє її з фактичною наявнiстiо готiвки i здiйснює всi необхiднi записи в Книзi облiку показникiв лiчильникiв контрольно-касового апарата та сум готiвки, що прийнята в пiсляоперацiйний час (Додаток З ф. 10).

Загальну суму прийнятої готiвки касир записує цифрами i лiтерами в контрольнiй стрiчцi (регiстрацiя аналiтичного облiку), проставляє дату i засвiдчує своїм пiдписом усi зробленi в контрольнiй стрiчцi записи i виправлення.

В ранцi наступного робочого дня касир звiтує перед завiдуючим касою, пiд розписку контрольнi стрiчцi (реєстр).

Контрольнi стрiчки (реєстр) пiдшиваються разом з касовими журналами по приходу, або розсуд головного бухгалтера — разом з касовими документами.

Якщо прийнята касиром операцiйної каси готiвка може бути сформована i упакована ним до закриття сховища цiнностей, готiвка, прибутковi й iншi документи вiд працiвникiв операцiйної каси повиннi бути того ж дня прийнятi, перевiренi i замкнені службовими особами, вiдповiдальними за схороннiсть цiнностей в сховище цiнностей в порядку, встановленому порядку.

Пiсля закiнчення операцiйного дня касир зобов’язаний:

прийняти вiд контролера залишок невикористаних бланкiв суворого облiку, виданих йому на початку робочого дня, записати їх у зошитi реєстрацiї бланкiв суворого облiку (додаток ЗЧ 40 ф.

15) та пiдтвердити повернення своїм пiдписом;

підрахувати залишки готiвки, цiнностей, бданкiв суворого облiку, скласти довiдку про цi залишки та передати їх контролеру;

повідомити контролеру суми, що надiйшли за розповсюдженi лотерей та суми погашених лоторей;

пiдрахувати та обандеролити кожну групу ордерiв i документiв, що їх замiнюють, вказати на бандеролях

номер установи банку, суму та кiлькiсть документiв, дату здiйснення операцiй, проставити пiдпис;

вивести залишки готiвки та цiнностей на основi пiдрахункiв касових документiв та звiрити їх з

фактичними залишками, пiдрахованими ранiше;

передати контралеру всi касовi прибутковi, видатковi та iншi документи;

сформувати готiвку та цiнностi згiдно з вимогами,

викладеними в роздiлу 4 цього порядку. Результати повiдомити контролеру.

Пiсля вiдрахування сум наявної готiвки касир робочого мiсця з приймання платежiв, складає на загальну суму прийнятих платежiв прибутково-видатковий касовий ордер (додаток №9) з обов’язковим вiдображенням в ордерi кiлькостi документiв, довiдку про суми прийнятих платежiв, якi надiйшли за ЕККА (додаток № 9), а також сортує їх вiдповiдно до видiв платежiв i юридичних осiб-одержувачiв платежiв та обандеролює повiдомлення. На кожнiй iз бандеролей вказується назва та код установи банку, номер рахунку юридичної особи одержувача платежу, кiлькiсть прибуткових документiв, загальна сума платежiв, дата, найменування, код установи банку, що прийняла платежi, особистий пiдпис касира.

Касири, пiсля звiрки касових оборотiв з Касовими журналами (операцiйними щоденниками) операцiйних працiвникiв, здають завiдуючому касою сформованi в установленому порядку залишки готiвки, разом з звiтними довiдками i касовими документами.

Якщо обслуговування клiєнтiв здiйснює один касир (вiн же завiдуючий касою) — вiн звiряє суму прийнятої i виданої готiвки з залишком по касi, складає зведену довiдку про касовi обороти (додаток № 21 ф.34) i звіряє данi довiдок з даними опсрацiйних працiвникiв. Звiрка оформяюється підписами касира в Касовому журналі (операційному щоденнику) бухгалтера-контролера (контролера) на довiдцi касира.

Якщо обслуговування клiєнтiв здiйснюють два i бiльше касирiв — вони здають завiдуючому касою оформлені в установленому порядку залишки готiвки, якi є в них, разом з довiдниками i касовими документами. Складається довiдка касира прибуткової каси про суму прийнятої готiвки та кiлькiсть прибуткових документiв, якi надiйшли до каси (додаток № 5). Якщо касир виконує одночасно прибутково-видатковi операції, то ним складається зведена довідка про касовi роботи, на зворотному боцi якої зазначається сума приходу готiвки в нацiональнiй валютi (додаток 14 21 ф.34).

В довiдцi касира прибуткової каси надходження готiвки до фондiв видiляються i показують касиром окремим рядком. Сума цих надходжень по вiдповiдному рядку довiдки завiряються пiдписом головного бухгалтера (його заступника) або начальником операцiйного вiддiлу.

Касир видаткової каси звiряє суму виданої готiвки з залишком по касi, враховуючи отриманий аванс, складає довiдку касира видаткової каси про суму виданої готiвки та суму, що одержана вiдповiдальнiсть ( додаток З4 20 ф.З3), i звiряє з даними операцiйних працiвникiв.

Касир РВБВ передає готівку в операцiйну касу установи банку через iнкасаторiв, вiдповiдно вимог Положення про органiзацiю iнкасацiї грошових та перевезення грошово-валютних цiнностей в установах Ощадного банку України.

Касир має право:

1. пiдписувати документи, що торкаються обслуговування населення, схоронностi державних засобiв;

2. вимагати забезпечення обліковими формами, цінними бланками, готівкою для безперервної роботи обслуговування населення;

3. вимагати якiсного ремонту технiки, обладнання та створення нормальних умов працi.

Касир несе вiдповiдальнiсть:

1. за збереження грошей, цiнних бланкiв;

2. за точнiсть звiтiв, що надаються бухгалтерiї

3. за передачу ключив та печаток, цiнних бланкiв по змiнi;

4. за дотримання операцiйно-касових правил та iнструкцiй;

5. несе вiдповiдальнiсть за розголошення таємницi вкладу;

6.

за виконання обов’язкiв покладених на нього данною посадовою iнструкцiєю.

Органiзацiя роботи касира:

Обслуговування клiєнтiв установ банку здiйснюється операційними касами. до х складу можуть входити прибутковi, видатковi, прибутково-ивдатковi та iншi каси.

Для організацій робочого дня наказом керiвника установи банку необхiдно:

визначити самостiйно перелiк касових операцiй та iнших послуг, якi надаються клiєнтам, при цьому необхiдно мати дозвiл на їх виконання;

визначити та затвердити тривалiсть операцiйного дня, розподiл обов’язкiв та повноважень щодо здiйснення операцiй;

забезпечити надання послуг в пiсляоперацiйний час за потреби;

визначити перелiк операцiй, що пiдлягають додатковому контролю, та посадових працiвникiв, яким надано право виконувати контрольнi функцiї;

для бiженцiв-iноземцiв (iноземних громадян, осiб без громадянства) – посвiдчення бiженця, яке видасться мiграцiйними службами Державного комiтету нацiональностей та мiграцiї України;

для осіб без громадянства – український документ посвiдчення на постiйне проживания в Українi.

У разi ненадання клiєнтом документiв або вiдомостей, потрiбних для з’ясування його особи, сутi дiяльностi, фiнансового стану, або умисного надання неправдивих вiдомостей установа банку вiдмовляє клiєнту в проведеннi операцiї з готiвкою та повертає йому документ без виконання. На зворотному боцi касового документа вiдповiдальний працiвник установи банку робить напис про причину його повернення (з обов’язковим посиланням на статтю 64 Закона України банки i банкiвську дiяльнiсть”) i зазначає його повернення (iз засвiдченням пiдписами виконавця та (або працiвника, на якого покладено функцiї контролера, i вiдбитком печатки (штампа) установи банку).

Якщо особи, якi регулярно здiйснюють операцiї вiд iменi клiєнта, ранiше буди iдентифiкованi, то в прибуткових касових документах заповнення паспортних даних не с обов’язковим.

В установах банку замiсть окремих прибуткових i видаткових кас можуть бути створенi прибутково-видатковi каси. Приймання i видача готiвки прибутково-видатковими касами здiйснюється в порядку, встановленому вiдповiдно для прибуткових кас.

Режим роботи операцiйної каси з обслуговування клiєнтiв кожна фiлiя банку визначає самостiйно: тривалiсть операцiйного часу, тривалiсть роботи установи банку в пiсляоперацiйний час, та доводиться до вiдома клiєнтiв.

Операцiйний день установи банку складається з операцiйного часу та часу завершення технологiчного оброблення iнформацій з обов’язковим вiдображенням сум на вiдповiдних рахунках.

Щоденна звiтнiсть у вищезазначених установах банку формується у складi касового вузла банку. Касовi документи формуються не пiзнiше наступного робочого дня.

При цьому на загальну суму i кiлькiсть проведених операцiй i переданих до бугалтерiї установи банку прибуткових та видаткових касових документiв по вкладних операцiях та по комунальних i iнших платежах складаються прибутково-видатковi касовi ордери (додаток №9), якi зберiгаються в касових документах дня.

Видача касиром бланкiв суворого облiку пiд вiдповiдальнiсть операцiйним працiвникам (контролеру) здiйснюється за Зошитом ресстрацiї бланкiв суворого облiку (додаток № 40 ф. 15). В кiнцi операцiйного дня контролер здає касиру залишок невикористаних бланків суворого обліку пiд розписку у Зошитi реєстрацій бланкiв суворого облiку. Залишки готiвки та цiнностi касирами операцiйної каси здаються до сховища цiнностей пiд розписку завiдучого касою в Книзi облiку прийнятої i виданої готiвки.

Видача готiвки пiд вiдповiдальнiсть працiвникам банкiв для проведения операцiй з клiєнтами банку за межами кас банкiв забороняється, крiм доставки працiвниками установ банку пенсiй та грошової допомоги за мiсцем проживання одержувеча.

Готiвка, що надiйшла, прибутковi касовi документи, касовi журнали, касовi документи i печатка пiсля закiнчення здiйснення операцiй зберiгаються в сховищi цiнностей.

Сховище цiнностей замикається, опечатується печатками i здасться пiд охорону, пiд розписку в Контрольному журналi вiдкриття, закриття та опечатування сховищ цiнностей (додаток №2 ф.9).

Розрахунковi документи, що надiйшли пiсля операцiйного часу, у вихiднi чи святковi днi установа банку вiдображає в облiку наступного робочого дня, якщо iнше не встановлено договором.

Готiвка i документи, що надiйшли в пiсляоперацiйний час, зберiгаються у цих випадках сховищi цiнностей, шафi або на стелажі, де знаходиться готiвка операцiйної каси, але окремо вiд неї та iнших цiнностей.

В установах банка за рiшенням керiвника органiзовуються каси для клiєнтiв в вихiднi та святковi днi. Операції, здiйсненi у вихiднi та святковi днi, вiдображаються в бугалтерському облiку першого робочого дня, наступного за вихiдними, з урахуванням своєчасного, вiдповiдно до статтi Закону України “Про платiжнi системи та переказ грошей в Українi”, зарахування сум на рахунки клiєнтiв.

Для забезпечення роботи у вихiднi та святковi днi видача готiвки пiд вiдповiдальнiсть касира здiйснюсться за прибутково-видатковими касовими ордерами (додаток № 9) або за Книгою облiку прийнятої i видані готiвки.

Готiвка на кiнець , операцiйного дня передасться завiдуючому касою (старшому касиру) прибутковi документи у складi щоденної звітності до бугалтерiї установи банку.

Касовi документи мають бути сформованi не пiзнiше наступного робочого дня в окремi папки кожний день. Пiдсумковi данi оприбуткованих документiв пiдраховуються на обчислювальнiй машинi виводом iнформацiї на друк. Стрiчка пiдрахунку окремо за приходом i за видатками касових позабалансових ордерiв, пiдписується працiвником, який проводив пiдрахунок, вмiщується в папцi первинними документами.

Первиннi документи:

формуються у справи та пiдшиваються за кожний робочий день, з рiзними строками зберiгання формуються окремо;

за поточний та минулий роки мають зберiгатися окремо.

<< | >>
Источник: Мельникова Г.З.. Організація роботи касира банка. 2009

Еще по теме Органiзацiя робочого місця касира:

  1. Органiзацiя робочого місця касира