<<

Ощадна справа

Ощадна справа — це дiяльнiсть, безпосередньо пов’язана з заощадженням, накопиченням i використанням грошей. Кожна людина так чи iнакше зацікавлена в розумному заощадженнi коштiв та збiльшеннi свого добробуту.
З огляду на iсторiю виникнення ощадних кас можна эробити висновок, що i два столітгя тому люди пiклувалися про покращення свого житгя так само, як i зараз, i не остання роль у цьому належала саме ощадній справi.

У Захiднiй Українi заощадження приватних осiб приймали окружнi каси губернаторства.

В 1783 році таю ж каси було засновано в Галичині. Згiдно зi спеціальним цесарським привiлеєм у 1843 році у Львовi започатковує дiяльнiсть Галицька ощадна каса, гаслом якої було працюй та заощаджуй. Гарантом повернення коштiв на першу вимогу та

своєчасноi виплати процентiв для вкладників був Крайовий Сейм.

Значний вплив на розвиток ощадних кас на Заходi України мав Австро-Угорський державний банк. Так, у Статуті ощадної каси мiста Тернополя було зазначено, зокрема, що “...метою и створення й надання заможним верствам населення можливостi безпечного эбереження коштiв i отримання процентiв...“. Необхідно додати, що така мета була дуже доречною для того часу, оскiльки послугами ощадкас користувалися заможнi громадяни.

Вiйна 1914 року негативно позначилась на фiнансово-банкiвськiй системi Захiдної України. Подальший розподiл територiї держави призвiв до руйнування єдиноi мережi кас. Тiльки пiсля реформи 1924 року вiдновився розвиток ощадних кас на західних землях.

На вiдмiну вiд захiднот частини України, на Сходi ощадних кас було небагато i розмiщувалися вони переважно у великих мiстах. В 1782 році, за рiк до появи Галицької ощадної каси, було вiдкрито касу в Одесi - першу на схiднiй територiт України. Примiтною особливiстю схiдноукратнських ощадкас того часу було те, що вони не давали позик у приватнi руки. Залученi у населення кошти ощадкаси направляли виключно на пiдтримку державного кредиту.

Так тривало до 1895 року, коли було прийнято новий Статут (перший Статут — 1842 року), згiдно з яким каси офiцiйно почали називати державними.

Цiкаво, що клiєнт мав право робити внески на книжку в будь-якiй частинi імперii. Право користування ощадкнижкою мали також й неповнолiтнi. Загалом на 1889 рiк у Східнiй Українi діяло 125 ощадних кас (більшiсть — у Чернiгiвської губернiї), які працювали при скарбницях. Як самостійне установи ощадкаси були лише у Києві, Харковi, Одесi та деяких iнших великих мiстах.

У перiод 1917-1921 рокiв ощадкаси Схiдної України було лiквдовано i відновлено пiсля входження України до Союзу - в 1922 роцi.

Ощаднi каси радянського взірця розмiщували облiгацiї, проводили вкладнi операції, сприяли впровадженню червiнців i їх обмiну в 1924 році на карбованцi. Крiм цього, до повноважень ощадкас входило страхування заробiтноi плати робiтникiв вiд знецiнення.

Потрібно зазначити, що пiсля 1932 року ощадкаси перетворились на монопольнi кредитнi установи, що рiзнобiчно залучали грошовi кошти населення для державних потреб. Подальшому розвитку ощадних кас завадила вiйна, яка спричинила закриття та евакуацiю ощадних установ, втрату книжок вкладникiв та iнших документiв. Обмеження щодо видачi готивки з вкладiв були знятi пiсля 19 сiчня 1944 року, i вклади почали видавати на першу вимогу вкладника.

Істотнi зміни в дiяльностi ощадкас вiдбулись у 1963 роцi, коли мережу Держтрудощадкас СРСР було передано Мiнфiну у вiдання держбанку. В результатi змiни пiдлеглостi ощадкаси припинили передавати вклади у держбюджет i почали використовувати їх на створення єдиного союзного позичкового фонду (частка України в 1970 році — 19,6%). 3 1972 року в ощадкасах запроваджується повний госпрозрахунок.

Наприкiнцi 70-х i особливо у 80-тi роки стрiмко эростають доходи населення, i як результат, його заощадження. Інфляцая зумовила реформування банкiвської системи 1988 року, i мережа ощадкас трансформувалась в установи Ощадбанку СРСР.

У 1991 році Україна виходить зi складу Радянського Союзу i проголошує свою незалежність.

З проголошенням незалежності України Ощадбанк відокремлюсться від Ощадбанку СРСР.

Після прийняття 20 березня 1991 року Закону України "Про банки та банківську діяльність" Ощадний банк України набув спеціального статусу.

31 грудня 1991 року Ощадбанк зареєстровано як самостійну банківську установу в

Національному банку України Державний спецiалiзований комерцiйний ощадний банк

України”.

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 1999 р. на виконання роэпорядження Президента України вiд 20 травня 1999 р. державний спецiалiзований комерцiйний ощадний банк України перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство “державний ощадний банк України” (скорочена назва - Ощадбанк).

На сьогоднi Ощадбанк - єдиний серед українських банкiв, який мас закрiплену законом державну гарантiю збереження вкладiв громадян та їх видачi за першою вимогою.

ВАТ "Ощадбанк" сьогодні, - банк, вiдомий кожному громадянинові України.

Ощадбанк має найбiльшу мережу установ - понад 6000, тут працює майже чверть банкiвського персоналу України.

Ощадбанк - єдиний банк, який у відповідності до Закону України ,,Про банки i банкiвську дiяльнiсть” має державну гарантiю по вкладах населения.

Ощадбанк - банк, який е достатньо капiталiзованим забезпечує виконання нормативiв встановлених НБУ.

Завдяки зусиллям банку, спрямованим на нарощення доходiв i оптимiзацiю витрат, за 9 мiсяцiв п.р. банком отримано 171 млн. грн. прибутку.

Чого ми прагнемо? Основнi цiлi Ощадбанку викладенi в програмi розвитку на 2006-2010 роки.

Мiсiя банку - відтворення ідеї тривалого заощадження коштiв населення на принципах справедливої доходностi та надзвичайної надiйностi. Ощадбанк має на метi вiдновити довiру населення, як запоруку стабiльностi нацiональної банківської системи, економiчного зростання країни та пiдвищення добробуту громадян.

Стратегiчна мета Банку – залишаючись банком загальнонацiонального рiвня, відтворити позициї стабiльної, прозорої, конкурентноздатної фiнансової установи, яка співпрацює як з системними державними пiдприємствам, так i на традицiйному для банку сегментi бiзнесу – роздрiбному.

<< |
Источник: Мельникова Г.З.. Історія виникнення «Ощадбанків». 2009

Еще по теме Ощадна справа:

  1. Органiзацiя робочого місця касира
  2. Ощадна справа
  3. 16. Види і форми державного кредиту та їх розвиток.
  4. 24. Державний кредит.
  5. 84. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
  6. 85. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі.
  7. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  8. § 2. Умови і порядок випуску та обігу цінних паперів
  9. 4.1. Реанимация «православного строя»
  10. Искусство 60-80-х годов