<<
>>

§ 1. Криміналістика – юридична наука

Юридична суть криміналістики обумовлена її загальними і частковими задачами, предметом безпосереднього дослідження, особливостями засобів і методів розкриття злочинів, чіткою відповідністю її наукових рекомендацій конституційним вимогам, нормам закону і тісним зв'язкам з науками кримінально-правового циклу.

Криміналістика – юридична наука.

У відповідності до прийнятої класифікації в наукознавстві конкретні юридичні науки поділяють на галузеві, міжгалузеві та спеціальні. До останніх відносять кримінальну статистику, криміналістику, кримінологію і деякі інші галузі знань. Юридична суть криміналістики обумовлена історичним фактом її виникнення – відгалуження від кримінально-процесуального права, наступним розвитком і формуванням її предмета як самостійної галузі серед юридичних наук. Тепер наука має відокремлений предмет дослідження, свою методологію (загальну і часткову теорії), вона тісно пов'язана з правовими і спеціальними юридичними науками. Юридична суть криміналістики, на думку Р. С. Бєлкіна, обумовлена такими положеннями:

а) її предмет, об'єкти пізнання, засоби і методи, що нею розробляються перебувають у сфері правових знань;

б) її службова функція і задачі, які вона розв'язує, належать до сфери діяльності правоохоронних органів, до правових процесів розслідування, судового розгляду та покарання;

в) рекомендації, які розробляються криміналістикою для практики, базуються на законі і цілковито додержуються його букви і духу; вони покликані до життя потребами практики – зміцнення законності боротьби зі злочинністю при розбудові правової самостійної держави Україна;

г) криміналістика пов'язана з багатьма як громадськими, так і природничими науками, але ці зв'язки переважно спрямовані на створення науково-технічних засобів і методів роботи з доказами. Ось чому основним живильним джерелом криміналістики є право, тобто правові науки, слідча і судова практика.

Хоча криміналістика і є юридичною наукою, але вона не претендує на її правову суть, про що дискутують багато вчених.

Криміналістика виникла у надрах кримінально-процесуального права, але не з потреби його вдосконалення, а в наслідок ефективного його використання для боротьби із злочинністю. Тому методи і засоби, розроблювані криміналістикою, передусім спрямовані на збирання доказів та їх дослідження. Тому спочатку криміналістика виникла як "карна техніка", "поліцейська техніка", а техніка у будь якій галузі знань не може бути правовою. Правовими можуть бути тільки методи, прийоми і способи її використання.

Сучасний розвиток криміналістичної техніки свідчить, що багато методів і засобів, запозичених із природничих та технічних наук, використовуються без усякіх змін у спеціальних науках. Для їх використання розробляються лише правові основи. Таким чином, криміналістика інтегрує засоби і методи дослідження свого предмета. Але це не перетворює їх суть у "материнську", в лоні якої вони виникли. Криміналістика, з цього погляду, була і залишається юридичною наукою. Тому створення "криміналістичної фізики", "медичної криміналістики", "природничо-наукової криміналістики" являється дискусійним.

<< | >>
Источник: Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с.. 1997

Еще по теме § 1. Криміналістика – юридична наука:

 1. § 1. Предмет, система і завдання криміналістики
 2. § 2. Природа криміналістики
 3. § 3. Зв’язок криміналістики із суміжними галузями знань
 4. § 4. Місце криміналістики у системі правових наук
 5. § 2. Криміналістичне прогнозування
 6. КРИМІНАЛІСТИКА ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
 7. §1. Історичний аспект формування поняття предмета науки криміналістики
 8. § 2. Предмет науки криміналістики
 9. § 3. Завдання криміналістики
 10. 1. Методологічні основи криміналістики
 11. Закон прискорення темпів розвитку криміналістичної науки в умовах науково-технічного прогресу
 12. § 1. Криміналістика – юридична наука
 13. § 2. Зв'язок криміналістики з юридичними науками
 14. Криміналістика та теорія оперативно-розшукової діяльності
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -