<<
>>

1. Методологічні основи криміналістики

Методологія науки – це не тільки вчення про методи, а поняття значно ширше, що представляє загальну теорію науки, яка включає пізнання її предмета, понятійного апарату, проблем та закономірностей розвитку даної галузі в історичному аспекті.

Таким чином, загальна теорія криміналістики складає систему вчення про предмет криміналістики, її завдання, мету та закони розвитку, понятійний апарат та місце криміналістичних знань у системі юридичних наук.

Вчення в етимологічному аспекті є сукупністю теоретичних положень про яку-небудь область явищ. До найбільш важливих розділів криміналістики відноситься вчення про закономірності та часткові криміналістичні теорії.

Вчення про закономірності:

а) закономірності механізму учинення злочину;

б) закономірності виникнення інформації та її джерел про злочин та його учасників;

в) закономірності збирання та використання криміналістичної інформації у процесі доказування.

Часткова криміналістична теорія – це сукупність теоретичних положень, які розкривають суть, предмет та методи дослідження окремої галузі (розділу) криміналістики, наприклад, дактилоскопії, трасології, балістики. До часткових криміналістичних теорій (вчень) відносять:

1) криміналістичне вчення про навички;

2) криміналістичне вчення про ознаки та властивості;

3) теорія криміналістичної ідентифікації та групофікації;

4) криміналістичне вчення про спосіб учинення злочину;

5) вчення про криміналістичну версію та планування (створення версій);

6) криміналістичне вчення про механізм утворення слідів;

7) вчення про систематизацію та реєстрацію криміналістичних джерел інформації;

8) криміналістичне вчення про збирання, зберігання, обробку та автоматизоване використання інформації.

Перелік часткових криміналістичних теорій (вчень) змінюється з розвитком науки криміналістики, потребами практики боротьби зі злочинністю. Ось чому наведений перелік приблизний.

Мова науки – являє собою специфічний понятійний апарат, за допомогою якого наука описує свій предмет дослідження.

Це термінологічний апарат, тезаурус, що використовується у конкретній галузі знань. Так, розрізняють мову математичних, фізичних, хімічних галузей знань тощо. Існує й мова криміналістики. Такі поняття, як ідентифікація, криміналістична ситуація, слідча версія, розшук по "гарячих" слідах, дактилоскопія, трасологія, латентні сліди і т. ін. є криміналістичними термінами.

Розвиток науки визначається, передусім, становленням її мови. Останнім часом в мову криміналістики були введені нові поняття: криміналістична характеристика, слідча ситуація, тактична операція, тактичне рішення, групофікація, засоби польової криміналістики, верифікація тощо.

Зрозуміло, що не всі терміни мови криміналістики, як і будь-якої іншої науки є специфічними. Структура мови поділяється на усезагальні, загальні та часткові поняття (терміни). Усезагальні – це філософські поняття, що використовуються в мові як засоби спілкування взагалі. До загальних належать ті, що використовуються у кількох близьких галузях знань, групах наук; часткові (спеціальні) – це поняття, які вживаються в одній науці або близьких до неї за предметом дослідження, наприклад криміналістика і теорія оперативно-розшукової діяльності.

<< | >>
Источник: Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с.. 1997

Еще по теме 1. Методологічні основи криміналістики:

 1. Система криміналістики
 2. § 1. Процес пізнання у криміналістиці
 3. § 1. Виникнення і розвиток криміналістики
 4. § 2. Сучасний стан криміналістики в Україні
 5. § 4. Система криміналістики
 6. 1. Методологічні основи криміналістики
 7. 2. Механізм учинення злочину та виникнення криміналістичної інформації
 8. 6. Криміналістична методика або методика розслідування окремих видів злочинів
 9. Закон прискорення темпів розвитку криміналістичної науки в умовах науково-технічного прогресу
 10. § 1. Криміналістика – юридична наука
 11. § 2. Зв'язок криміналістики з юридичними науками
 12. Криміналістика та теорія оперативно-розшукової діяльності
 13. Криміналістика, логіка та етика
 14. Розділ ІІ. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКИ (Учення про методи криміналістики)
 15. § 1. Ідентифікація у криміналістиці та інших галузях знання
 16. § 2. Криміналістична ідентифікація – частковий метод науки криміналістики
 17. § 1. Поняття і класифікація мікрооб`єктів і слідів запаху у криміналістиці
 18. 1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА І ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З ІНШИМИ ГАЛУЗЯМИ ПРАВА
 19. ДОДАТКИ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ
 20. ВСТУП
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -