<<
>>

§ 4. Система криміналістики

Система – це сукупність якісно визначених елементів, між якими існує закономірний зв'язок чи взаємозв'язок. Системність – це об'єктивна властивість притаманна кожному об'єкту матеріального світу, явищу, події.

Стосовно цього, наука як галузь знань є сукупністю окремих порцій (частин) знань, що перебувають у певній послідовності щодо їхньої значущості, взаємозв'язку та відношення. Криміналістика не виняток. Виникнувши у надрах кримінального процесу як сукупність прикладних прийомів та засобів, що застосовуються для фіксації доказового матеріалу, вона не складала самостійної галузі знань і, природно, не могла бути наукою. Ось чому спочатку такі окремі частини знання, що стосуються, головним чином техніки фотографічної фіксації доказів, використовувалися насамперед органами дізнання – поліцією, тому і дістали назву "поліцейська техніка", "кримінальна техніка".

Протягом свого розвитку криміналістичні знання нагромаджувалися, їхня роль у розслідуванні злочинів підвищувалася, "зачатковий" період криміналістики скінчався. Накопичений практичний досвід використання технічних засобів і прийомів, їх застосування при розслідуванні злочинів Г. Гросс узагальнив, зібрав у єдину сукупність, виклав їх у певній послідовності й назвав системою криміналістики. Саме в цьому полягає його заслуга у створенні криміналістики.

Система криміналістики – це складові її частини або розділи, розташовані в певній послідовності, яким притаманна наявність внутрішніх і зовнішніх взаємних зв'язків. Частини та розділи, які були самостійними структурними одиницями, одночасно співвідносяться за змістом, певними взаємозв'язками або закономірностями, які характеризують індивідуальне ціле.

Спочатку криміналістику не розбивали на частини – це була "поліцейська техніка". З часом були виділені та узагальнені прийоми проведення слідчих дій. Так з'явився другий розділ – тактика.

В кінці 20-х і на початку 30-х р. ХХ ст., криміналістика збагатилася третьою частиною – методикою розслідування окремих видів злочинів, або інакше особливою частиною. Таким чином, система криміналістики, що склалася, вміщувала три розділи: криміналістичну техніку, слідчу тактику і методику розслідування, зокрема, техніка і тактика складали загальну частину, а методика – особливу. Така система існувала значний відрізок часу. У 50-ті р. у ній з'явилось "Введення", в якому почали розглядати предмет і завдання, історію, розвиток і сучасний стан криміналістики. Згодом у "Введення" були внесені методи криміналістики, вчення про версії, проблеми взаємодії з органами дізнання і громадськістю. У такий спосіб сформувалася четверта частина системи криміналістики – методологія криміналістики.

Сучасна система науки криміналістики об'єднує чотири розділи: 1) методологію криміналістики; 2) криміналістичну техніку; 3) слідчу тактику; 4) методику розслідування окремих видів злочинів.

Разом із розвитком науки вдосконалюється і її система. У наш час існує два підходи конструювання структури системи науки криміналістики: традиційний – історико-описовий, коли при викладенні будь-якої частини предмета, матеріал подається в історичній послідовності його виникнення; та інформаційно-діяльнісний, при якому події та факти розглядаються з позицій механізму їх виникнення, відображення в матеріальному середовищі і механізму виникнення джерел інформації.

У відповідності до сучасного розвитку криміналістики та інформаційно-діяльнісного підходу систему науки криміналістики можна уявити у вигляді шести блоків (розділів, частин):

1. Методологічні основи криміналістики.

2. Механізм учинення злочину та виникнення криміналістичної інформації.

3. Джерела криміналістичної інформації.

4. Засоби та методи збирання і подання криміналістичної інформації при розслідуванні злочинів.

5. Криміналістична тактика.

6. Криміналістична методика розслідування окремих видів злочинів.

<< | >>
Источник: Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с.. 1997

Еще по теме § 4. Система криміналістики:

 1. § 1. Предмет, система і завдання криміналістики
 2. Система криміналістики
 3. § 2. Природа криміналістики
 4. § 3. Зв’язок криміналістики із суміжними галузями знань
 5. § 1. Виникнення і розвиток криміналістики
 6. § 2. Сучасний стан криміналістики в Україні
 7. § 1. Поняття криміналістичної техніки та її галузі
 8. § 1. Поняття і предмет криміналістичної тактики
 9. КРИМІНАЛІСТИКА ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
 10. Глава І. Предмет, задачі і система криміналістики
 11. §1. Історичний аспект формування поняття предмета науки криміналістики
 12. § 2. Предмет науки криміналістики
 13. § 4. Система криміналістики
 14. 1. Методологічні основи криміналістики
 15. Криміналістика, логіка та етика
 16. § 2. Криміналістика України в ХІХ – поч. ХХ століття
 17. § 3. Розвиток криміналістики України в ХХ столітті
 18. § 4. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -