<<
>>

Від наукового редактора

Україна – це милозвучне слово, назва великої держави, коріння якої виходить з сивої старини, держави, історія якої складає тисячоліття. Славетний шлях пройшла Україна за свою багатовікову історію.

Корені нашої держави ведуть вглиб історії до Київської Русі. Наш край ще називали Велика Русь, Мала Русь, Україна-Русь, Русь.

Сьогодні Україна це – самостійна, суверена, правова держава українського народу, проголошена Актом про незалежність 24 серпня 1991 р. і закріплена у власній Конституції 28 червня 1996 р. Цими визначними правовими документами було відновлено українську державність, яка існувала ще у ІХ–ХІV ст. у вигляді Київської Русі і її наступника Галицько-Волинського королівства, Козацької держави середини ЧVII ст., Української Народної Республіки початку ХХ ст. Українська держава – це результат багатовікової боротьби нашого народу за волю і незалежність. Наша країна належить до найбільших у Європі. Її площа 603,7 тис км2, що становить 0,4% площі земної суші. Населення України, зростаючи в цілому повільно, досягло 52 млн. чол. (01.01.1991 р.) За цим показником Україна поступається у Європі лише Німеччині, Великобританії, Франції та Італії. Кожен сотий житель Землі є Українцем.

Внаслідок несприятливих у минулому соціально-політичних умов, значна частина українців емігрувала з України в різні країни світу. Вони утворюють так звану українську діаспору. Загальна кількість українців у діаспорі становить 12 млн. чол., а всього українців у світі – понад 50 млн. чол.

Таким чином, українство перетворилося у глобальну систему і фактор світового життя. Україна як держава зі столицею у древньому Києві стала ядром цілої системи, фокусом глобального українства, засобом його об’єднання і розвитку.

Тепер наш народ більше відомий світові як народ українській, а держава, яка після багатовікового поневолення з початку грудня 1991 р. стала на основі всеукраїнського референдуму суверенною, відома як Україна.

Утворення самостійної України, зміна навчально-виховних та наукових орієнтирів вимагають суттєвого перегляду змісту, структури і системи правової, у тому числі і криміналістичної освіти, формування її нової концепції відповідно до норм чинної Конституції.

Головними принципами цієї мають стати:

1) вивчення глобальних процесів і закономірностей криміногенної обстановки необхідно здійснювати на основі знань про Україну, розглядаючи її як носія глобальних особливостей і проблем;

2) найбільше місця і часу серед різних правових дисциплін, що вивчаються у вузах, необхідно відвести українській криміналістиці. Поглиблений курс з цього предмету доцільно вивчати в усіх спеціалізованих вузах України (національній академії внутрішніх справ України, Національній юридичній академії ім. Я.Мудрого, Вищій школі права Інституту держави і права НАН України та інших вузах);

3) особливу увагу слід звернути на кримінологічні категорії, терміни і назви, які мають відповідати правилам і нормам української літератури і мови;

4) необхідно дослідити основні історичні віхи виникнення, розвитку і становлення української криміналістики;

5) доцільно вивчити внесок вітчизняних учених-криміналістів, правозахисників. Слід також показати роль зарубіжних вчених у вивчення, розвиток і становлення української криміналістики.

У світлі сказаного криміналістика має стати центральним професійно орієнтованим предметом юридичної освіти, однією з підвалин розвитку Національної юридичної освіти, науки і практики.

Виходячи з викладених вище концептуальних положень слід відповідально перебудувати весь процес криміналістичної освіти.

Транснаціональний характер злочинності, вступ України в світове співтовариство ставить низку проблем, запитань і завдань: криміналістичні школи, досвід слідчої, експертної і судової практики слід вивчати і приділяти найбільшої уваги. Безумовно, що відповідь випливає із позиції україноцентризму і потреб практики. Тому поглиблено в різнобічно слід вивчати криміналістичні школи, узагальнювати досвід слідчої практики передусім сусідів України – Росії і Польщі, Словаччини і Угорщини, Молдови і Болгарії, Білорусі і Румунії, Туреччини і Грузії. Далі необхідно вивчати досягнення криміналістичної науки і судово-слідчої практики країн, які визначають приоритетні шляхи розвитку сучасної світової цивілізації – передусім держав великої сімки – США, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії, Канади та Японії; країн, з якими Україна має відповідні угоди і зв’язки (економічні, політичні, культурні) – Греція, Саудівська Аравія чи Хорватія); держав з найбільшою злочинністю у світі ( ), а також країн з найбільшою українською.

Діаспорою (Австралія, Аргентина, Бразилія, Казахстан, Канада, Російська Федерація, США та ін.).

Нарешті вивчення криміналістики у вузі повинно завершуватись найбільш фундаментальним розділом – методикою розслідування окремих видів злочинів, яку слід будувати не традиційно. В цьому розділі слід звернути увагу на проблеми економічної, інформаційної, екологічної безпеки, етно- і демографії, урбанізації, доцільно зробити акценти на основу політичної і національної могутності держави –господарство з його двома підрозділами – виробничою та невиробничою сферою. В зв’язку з цим вивчення методики розслідування окремих видів злочинів слід проводити по наступним трьом напрямам: 1) основи методики розслідування злочинів проти життя, здоров’я, волі і гідності особи; 2) основи методики розслідування економічних злочинів; 3) основи методики розслідування злочинів проти громадської безпеки, громадського порядку та народного здоров’я.

Поява майже в центрі Європи суверенної України суттєво вплинула на геополітичні реалії не тільки в цьому регіоні, але в усьому світі: посилився інтерес світової громадськості до її економіки, можливостей мінерально-сировинної і паливно-енергетичної баз, історії, національно-політичного і навчально-культурного відродження, міжнародних зв’язків і, зрозуміло, до її права (правової освіти, науки і практики) – конституційного, адміністративного, цивільного і криміналістики.

В умовах складних економічних і політичних процесів, загострення криміногенної обстановки, що відбуваються в Україні, першочергового значення набуває необхідність написання підручника з сучасної криміналістики саме через призму новітніх досягнень науки і техніки, реалій сьогоденної слідчої, експертної і судової практики з урахуванням народознавчих (українознавчих) проблем. Адже йдеться про державу, народ якої століттями виборював свою незалежність і здобувши її повинен сам забезпечити свою національну безпеку арсеналом своїх заходів: правових, економічних, політичних. Серед них важливе місце належить криміналістичній освіті та науці, які покликані озброїти населення, державні правоохоронні органи і громадські організації відповідними методами, засобами, прийомами і рекомендаціями і тим самим забезпечити економічну, інформаційну, екологічну та політичну безпеку держави.(1) Усі ці та багато інших аспектів (як теоретичних, так і практичних) української криміналістичної науки знайшли відображення у своїй праці.

<< | >>
Источник: Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с.. 1997

Еще по теме Від наукового редактора:

 1. § 3. Експертні та криміналістичні установи в Україні
 2. Від наукового редактора
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. 4.5. ВІДНОСИНИ МІЖ ПРОКУРАТУРОЮ І УПОВНОВАЖЕНИМ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ
 5. СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
 6. ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
 7. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
 8. 3.3. Негативнскаямотивация
 9. 1.1. Историческое развитие нормы права о возмещении морального (неимущественного) вреда
 10. 1.3. Понятие и содержание морального (неимущественного) вреда
 11. Галицийская школа
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -