>>

ВСТУП

Підручник підготовлений відповідно до програми курсу навчальної дисципліни «Криміналістика» у вищих юридичних навчальних закладах. У 1998 р. колективом викладачів кафедри кримiналістики Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого було підготовлено перше видання українського підручника з криміналістики, але він містив лише два розділи — кримiналістичну тактику і методику розслідування злочинів.

У 2001 р. колективом кафедри було здійснено видання повного курсу криміналістики.

Перевидання підручника зумовлено об’єктивними причинами, а саме: змінами у структурі злочинної діяльності; оновленням всієї нормативної бази, що регулює боротьбу зі злочинністю; необхідністю вдосконалення теорії криміналістики, важливістю розробки і впровадженням у практику новітніх криміналістичних засобів, прийомів і методів.

Криміналістика у своєму розвитку пройшла шлях від розрізнених окремих галузей до злагодженої системи знань. Сьогодні криміналістичні знання є могутньою зброєю в руках професіоналів — оперативно-розшукових працівників, слідчих, прокурорів, суддів.

Пропонований підручник є оригінальною працею, яка характеризується певною новизною викладання проблемних питань, базується на останніх дослідженнях криміналістичної науки. За своєю структурою підручник складається з чотирьох розділів («Теоретичні основи криміналістики», «Криміналістична техніка», «Криміналістична тактика», «Методика розслідування злочинів») і 37 глав.

У розділі «Теоретичні основи криміналістики» розглядаються загальні проблеми, визначаються предмет і завдання криміналістики, її природа, зв’язок із суміжними науками, аналізуються методи криміналістики, їх види та значення. У цьому розділі приділено увагу теоріям ідентифікації, профілактики та прогнозування. Знайшла своє відображення й історія криміналістики.

Розділ «Криміналістична техніка» подає не лише загальні положення, а й пропонує детальний виклад таких галузей, як судова фотографія та відеозапис, трасологія, судова балістика, техніко-криміналістичне дослідження документів, судове почеркознавство, ідентифікація людини за ознаками зовнішності, кримінальна реєстрація.

Цей розділ містить цікавий ілюстративний матеріал, запропоновані доцільні технічні прийоми та рекомендації, докладно описані науково-технічні засоби.

У розділі «Криміналістична тактика» визначаються поняття тактичного прийому, тактичної комбінації та операції, досліджуються їх головні функції. Приділена увага особливостям організації та планування розслідування, тактиці проведення певних слідчих дій: огляду місця події, допиту, обшуку, пред’явлення для впізнання, відтворення обстановки і обставин події, призначення судових експертиз.

Розділ «Методика розслідування злочинів» містить перелік важливих загальних проблем криміналістичної методики, а також виклад окремих методик розслідування: вбивств, зґвалтувань, службових злочинів, розбійницьких нападів, крадіжок, шахрайства та ін. Запропоновані рекомендації щодо розслідування нових видів злочинів та злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами.

Підручник розрахований на студентів вищих юридичних навчальних закладів, працівників правоохоронних органів та ін.

Авторський колектив висловлює щиру подяку всім, хто надав допомогу при підготовці підручника, а також буде вдячний читачам за їх відгуки, зауваження та побажання.

| >>
Источник: В. Ю. Шепітько. Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В. Ю. Шепітька. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. — 728 с. 2004

Еще по теме ВСТУП:

 1. 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ. РАЗЪЯСНЕНИЕ РЕШЕНИЯ. ИСПРАВЛЕНИЕ ОПИСОК, ОПЕЧАТОК, АРИФМЕТИЧЕСКИХ ОШИБОК. ВСТУПЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ В ЗАКОННУЮ СИЛУ. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ
 2. 3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ОТМЕНЫ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА СУДЕБНЫХ АКТОВ, ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ, ЕГО СОДЕРЖАНИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ В ЗАКОННУЮ СИЛУ
 3. 10. Дополнительное решение. Разъяснение решения.Исправление описок, опечаток, арифметических ошибок. Вступление решения в законную силу. Обжалование решения. Исполнение решения
 4. 3. Основания для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу. Постановление Президиума ВАС РФ, его содержание и вступление в законную силу
 5. 1. Официальное опубликование и вступление нормативного акта в силу
 6. 6. Подсудность, основанная на безоговорочном вступлении ответчика в процесс
 7. РАЗРАБОТКА ВСТУПЛЕНИЯ
 8. Статья 31.1. Вступление постановления по делу об административном правонарушении в законную силу
 9. (вступительная статья)
 10. ( вступительная статья )
 11. РАЗДЕЛ I. УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В. БРАК 479. Различие между положительными условиями и препятствиями к вступлению в брак.
 12. Каким образом судебное решение вступает в законную силу?
 13. Как вступает определение суда в законную силу?
 14. Каковы основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, вступивших в законную силу?
 15. Глава 15. ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -