<<

Щербина В. С.. Господарське право: Підручник. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер,.2005 — 592 с. .200

У підручнику відповідно до програми курсу висвітлено основні правові інститути Загальної частини господарського права, а також питання правового регулювання в окремих галузях господарювання (Особлива частина) на основі Господарського кодексу України та нового Цивільного кодексу України, а також інших нормативно-правових актів господарського законодавства України. Головну увагу зосереджено на правових питаннях господарської діяльності та управління нею.

Призначений для студентів і аспірантів, які вивчають курс господарського права, а також юрисконсультів, адвокатів, підприємців і всіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання господарської діяльності.

Нормативні акти подано станом на 1 січня 2005 року.

<< |
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
РОЗДІЛ ІПоняття, методи і система господарського права
ГЛАВА 1Господарські правовідносини та господарське право
ГЛАВА 2Правові форми участі державиі місцевого самоврядуванняв регулюванні господарськоїдіяльності
ГЛАВА 3Правові засади захисту економічної конкуренції
ГЛАВА 4Господарське законодавство
РОЗДІЛ IIСуб'єкти господарських правовідносин
ГЛАВА 5Суб'єкти господарського права. Суб'єкти господарювання
ГЛАВА 6Правове становище підприємств
ГЛАВА 7Правовий статус господарських товариств
ГЛАВА 8Правове становище об'єднань підприємств
ГЛАВА 9Правовий статус громадянинаяк суб'єкта господарювання.Особливості правового статусуінших суб'єктів господарювання
РОЗДІЛ IIIМайнова основа господарювання
ГЛАВА 10Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання
ГЛАВА 11Правові засади приватизації державного та комунального майна
ГЛАВА 12Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності
РОЗДІЛ IVГосподарські зобов'язання
ГЛАВА 13Загальні положення щодо господарських зобов'язань
ГЛАВА 14Господарські договори
РОЗДІЛ VВідповідальність у господарсько-правових відносинах
ГЛАВА 15Основні засади господарсько-правової відповідальності
ГЛАВА 16Правове регулювання банкрутства
РОЗДІЛ VIОсобливості правовогорегулювання в окремих галузяхгосподарювання
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
ГЛАВА 18Правове регулювання біржової торгівлі
ГЛАВА 19Правове регулюванняоренди та лізингу у сферігосподарювання
ГЛАВА 20Правове регулювання іншихвидів господарсько-торговельноїдіяльності (бартер, зберіганняу товарному складі)
ГЛАВА 21Правове регулювання комерційного посередництва(агентських відносин) у сфері господарювання
ГЛАВА 22Правове регулювання діяльності транспорту
ГЛАВА 23Правове регулювання капітального будівництва
ГЛАВА 24Правове регулюванняінвестиційної та інноваційноїдіяльності
ГЛАВА 25Правове регулювання банківської діяльності
ГЛАВА 26Правове регулювання страхової діяльності
ГЛАВА 2 7Правове регулювання цін та ціноутворення
ГЛАВА 28Правові засади бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації
ГЛАВА 29Правові засади аудиторської діяльності
ГЛАВА ЗОПравове регулювання комерційної концесії
РОЗДІЛ VIIПравове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
ГЛАВА 31Загальні засади правовогорегулювання зовнішньоекономічноїдіяльності
ГЛАВА 32Правовий режим іноземних інвестицій
РОЗДІЛ VIIIСпеціальні режими господарювання
ГЛАВА 33Правовий режим спеціальних(вільних) економічних зон таспеціальний режим господарювання

Книги и учебники по дисциплине Хозяйственное право Украины:

  1. ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України. 2011 - 2011 год
  2. ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України2011 - 2011 год
  3. Волкобой И.. Шпаргалки по Гражданскому праву Украины (общая часть), 2009 - 2009 год
  4. Лещенко О.А.. Лекції по господарському законодавству України. ОНЮА, 2009 - 2009 год
  5. Невідомий. Господарське право України. 2006 - 2006 год
  6. Мельник О. О.. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,2005. — 208 с. - 2005 год
  7. Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. — К.: КНЕУ,2004. — 275 с. - 2004 год
  8. Ярошенко І. С.. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,2003. — 159 с. - 2003 год
  9. Саниахметова Н.А.. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХУчебное пособие. Харьков “Одиссей” 2000 - 2000 год
- Авторское право - Адвокатура России - Адвокатура Украины - Административное право России и зарубежных стран - Административное право Украины - Административный процесс - Арбитражный процесс - Бюджетная система - Вексельное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право России - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Лесное право - Международное право (шпаргалки) - Международное публичное право - Международное частное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Правовая охрана животного мира (контрольные) - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор в России - Прокурорский надзор в Украине - Семейное право - Судебная бухгалтерия Украины - Судебная психиатрия - Судебная экспертиза - Теория государства и права - Транспортное право - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право России - Уголовное право Украины - Уголовный процесс - Финансовое право - Хозяйственное право Украины - Экологическое право (курсовые) - Экологическое право (лекции) - Экономические преступления - Юридические лица -