>>

Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.

Сучасний етап економічного розвитку України характеризується створенням власної економіки ринкового спрямування. Певна річ, успішним ринковим перетворенням мають відповідати економічні важелі управління, адекватні механізмам ринкових перетворень.
Серед них визначальним є банківська система, яка забезпечує проведення комплексних грошових операцій через системи платежів та розрахунків, поза якими не може функціонувати сучасна економіка.

Нині банки набули ознак складної організації з багатоцільовим характером діяльності та високим ризиком її здійснення.

Бухгалтерський облік банку можна визначити як систему реєстрування та підбиття підсумків операцій, виконуваних у банківському бізнесі, з дальшим аналізом та пере-ніркою результатів і складанням відповідних звітів.

- Бухгалтерський облік є інформаційною системою, що надає фінансову інформацію про банк як суб'єкт господарської діяльності.

- Бухгалтерський облік є процесом визначення, вимірювання та передавання інформації економічного характеру.

- Бухгалтерські дані відіграють істотну роль, коли йдеться про функціонування в конкурентному середовищі за умов обмежених ресурсів.

Система обліку — це сукупність процедур, що мають на меті фіксувати всі операції банку, а саме:

• визначати зміст здійснених операцій і докладно записувати їх;

• описувати операції в часовому вираженні;

• підбивати підсумки виконаних операцій згідно з принципами міжнародних стандартів обліку.

На сучасному етапі розвитку банківської системи України постає завдання створення системи внутрішнього контролю банку, яка б охоплювала політику та процедури кожної банківської установи, сприяючи її успішній діяльності.

Система бухгалтерського обліку має задовольняти такі вимоги:

1. Актуальність

Усі здійснювані банком операції слід щодня відображувати в балансі і в оборотно-сальдовій відомості.

2.

Надійність

Помилкових записів уникають завдяки автоматичному контролю та узгодженню в системі автоматизації банку (САБ).

3. Ефективність

Між банківськими операціями, які дають дохід, і витратами на їх проведення, має виконуватися певне співвідношення, що забезпечуватиме тривале функціонування банку.

Регулювання бухгалтерського обліку у банках здійснює Національний банк України, який відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, затвердженого постановою Національного банку України від 30.12.1999 р № 566 (із змінами і доповненнями) та з урахуванням загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку розробляє та затверджує План рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України, План рахунків бухгалтерського обліку банків України та інші нормативні документи щодо ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, які є обов’язковими для виконання банками України.

У процесі збирання даних бухгалтерського обліку застосовують специфічну термінологію.

Подія — це обставина (сукупність обставин), що має певні наслідки для банку.

Господарська операція — це така подія, яка спричиняє зміну в активах, зобов'язаннях і капіталі. Для відображення господарських операцій застосовують систему рахунків.

Рахунок— це систематизовані записи, які відбивають вплив операцій та інших подій на конкретний актив, зобов'язання чи акціонерний капітал. Для кожного активу, зобов'язання, доходу, виду витрат та одиниці капіталу ведеться окремий рахунок.

Таким чином, Бухгалтерський облік в банках України - це складова системи обліку, що включає сукупність правил, методик та процедур обліку для виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передавання інформації про операції банку зовнішнім користувачам, а також внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень. (внутрішні користувачі (акціонери банку, Рада банку, Правління банку, внутрішні аудитори банку, працівники банку) користувачі інформації — з метою планування, оцінки та контролю за щоденними операціями банку, зокрема за використанням його ресурсів відповідальними за це особами; зовнішні коритувачі (Національний банк України, наявні та потенційні кредитори і банки-кореспонденти, наявні та потенційні клієнти (вкладники) й інші користувачі) користувачі інформації — з метою оцінки минулих та майбутніх результатів діяльності банку).

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх банківських операцій у первинних документах, збереження протягом установленого строку оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку та звітності несе керівник банку, який здійснює керівництво банком відповідно до законодавства та установчих документів.

Керівник банку зобов’язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами та службами правомірних вимог служби бухгалтерського обліку щодо дотримання порядку оформлення та обліку первинних документів.

Бухгалтерський облік ведеться безперервно з часу реєстрації банку до його ліквідації із застосуванням комп’ютерних засобів, за допомогою яких в автоматизованому режимі здійснюється збирання, передавання, систематизація та оброблення інформації. Банки самостійно обирають систему та підсистеми бухгалтерського обліку, виходячи з потреб управління банком, обсягу банківських операцій і кількості працюючих.

Будь-яка система обліку повинна забезпечити:

дотримання принципів бухгалтерського обліку;

єдину методологічну основу;

взаємозв’язок даних синтетичного і аналітичного обліку;

хронологічне та систематичне відображення всіх операцій банку в регістрах бухгалтерського обліку на підставі первинних документів;

накопичення і систематизацію даних обліку в розрізі показників, необхідних для управління банком, а також складання звітності.

Банк самостійно визначає свою облікову політику, розробляє систему і форми управлінського обліку, внутрішньої звітності і контролю операцій, визначає права працівників на підписування документів, затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку.

Підставою для бухгалтерського обліку операцій банку є первинні документи, які фіксують факти здійснення цих операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення операції, а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення та можуть складатися у паперовій формі та/або у вигляді електронних записів (у формі, яка доступна для читання та виключає можливість внесення будь-яких змін). У разі складання їх у вигляді електронних записів при потребі повинно бути забезпечене отримання інформації на паперовому носії.

Первинні документи як у паперовій формі, так і у вигляді електронних записів (непаперовій формі) повинні мати такі обов’язкові реквізити:

назву документа (форми);

дату складання документа;

назву підприємства (банку), від імені якого складений документ;

місце складання документа;

назву отримувача коштів;

зміст операції (підстави для її здійснення);

суму операції (цифрами та прописом). Сума операції може бути відображена цифрами за відсутності на документі суми прописом, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативними актами Національного банку України;

номери рахунків;

назву банку (отримувача та платника коштів);

підписи осіб, відповідальних за здійснення операції та правильність її оформлення (підтвердження підпису на документі в електронному вигляді здійснюється за допомогою електронного коду працівника або електронного підпису).

| >>
Источник: Твой Экзамен. Лекції по бухгалтерському обліку. 2009

Еще по теме Роль, значення обліку в комерційних банках та основи його організації.:

  1. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  2. кореспонденцією рахунків
  3. ДОДАТКИ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ
  4. § 3. Система господарського законодавства